اخبار مهاجرت به کانادا | موسسه مهاجرتی ویستا

اخبار مهاجرت به کانادا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » اخبار مهاجرت به کانادا

کانادا در مسیر جذب بیشتر مهاجر

افزایش جذب مهاجر در کانادا، حل معضل رشد یک مقام ارشد اجرایی یکی از صندوق های بازنشستگی معتبرتوصیه کرده که کانادا طی سال های آینده سطح مهاجرتی موجود خود را بیش از سه برابر کند.جان روفولو مدیریت بازرگانی اومرس بازوی اصلی اومرس یکی از سرمایه گذاران بانفوذ کانادا نیز اظهار داشته نوآوری و کسب مهارت [...]