سرمايه گذاري فدرال کانادا | موسسه مهاجرتی ویستا

سرمايه گذاري فدرال کانادا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » سرمايه گذاري فدرال کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت سرمایه گذاری کانادا به چه صورت است؟ متقاضی مهاجرت سرمایه گذاری کانادا بر حسب یک سیستم امتیازدهی و فاکتور های مختلف که نشان دهنده این است که متقاضی و وابستگانش می توانند با موفقیت در کانادا مقیم شوند، در دسته مهاجرت از طریق سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار می گیرد . متقاضیان ایده آل [...]