مهاجرت کانادا از طریق سرمایه گذاری | موسسه مهاجرتی ویستا

مهاجرت کانادا از طریق سرمایه گذاری

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » مهاجرت کانادا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت سرمایه گذاری کانادا به چه صورت است؟ متقاضی مهاجرت سرمایه گذاری کانادا بر حسب یک سیستم امتیازدهی و فاکتور های مختلف که نشان دهنده این است که متقاضی و وابستگانش می توانند با موفقیت در کانادا مقیم شوند، در دسته مهاجرت از طریق سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار می گیرد . متقاضیان ایده آل [...]